BIODYNAMISCH GEBOORTETRAUMAWERK  Jaartraining 2022

 

Vanaf het moment van conceptie                                                                                           (for English see below)

Tot aan de geboorte negen maanden later

Is de mens sensitiever voor het omgevende milieu

Dan ooit in zijn leven weer het geval zal zijn.

                                               Ashley Montagu

 

In deze therapeutische lichaamsgerichte 9 maanden cyclus onderzoek je de ervaringen van je eigen levensbegin en de impact die dit heeft op je leven nu.

Je kunt daarbij denken aan dat je ongewenst was,  dat de situatie van je ouders moeilijk was, dat de bevalling  moeilijk of traumatisch was, dat er storingen waren in de hechting na de geboorte, dat je moeder ziek was of een depressie had, of dat je vroeg gescheiden bent van je ouders.

Deze ervaringen zijn vaak van grote invloed op hie we ons leven en onze ervarngen organiseren, zonder dat we ons daarvan bewust zijn.

In dit diepgaande, helende werk kunnen oude wonden en belemmerende overtuigingen helen en je zelfregulatie op fysiek, emotioneel en mentaal niveau verbeteren. Door een fysieke en emotionele en repatterning  kom je weer in contact met je oorspronkelijke kwaliteiten en vitaliteit.

 

Werkwijze

In een cyclus van 9 maanden werken we met de pre- peri- en postnatale fase.

We werken met lichaamsgerichte interventies, opstellingen en bondingsoefeningen, adem, mindfullness en massage. Juist de lichaamsgerichte interventies maken de ervaringen uit deze vroege fase, waarin we nog geen taal hebben, toegankelijk. Het werk is ressourcengeorienteerd en heeft tot doel onafgemaakte cycli te voltooien zodat je vrijere keuze kunt maken in je leven nu.

De groep word intensief begeleid door mij en assistenten.

 

Voor wie

  • Als je weet of denkt dat je een moeilijke start hebt gehad.
  • Als je het gevoel hebt dat relaties vaak problemen opleveren.
  • Als je al veel therapie hebt gedaan, maar het gevoel hebt dat je niet verder komt.
  • Als je lichaamsgericht (psycho-)therapeut bent en sensitiviteit  voor deze vroege fase wilt ontwikkelen.
  • Als je werkt in het veld rondom zwangerschap en geboorte, en je een diepere toegang tot deze processen wilt krijgen.

Enige ervaring met lichaamsgericht werken of bewustzijnswerk is aanbevolen.

Iedere deelnemer krijgt een gratis kennismakingsgesprek.

 

In deze training werken we ervaringsgericht. 

Deze cyclus is een erkende bijscholing voor lichaamsgerichte therapeuten.

 

De cyklus bestaat uit 10-12 trainingsdagen, individueel traumawerk in kleine groep en een individuele (massage-)sessie.

De aanmelding voor deze cyklus is open, start cyclus is 25-27 februari 2022

Data :

25-27 februari 2022    Opstelling van de ziel

11-15 april 2022             Geboorteweeek

20-22 oktober 2022    Bonding en afronding

Tussen de geboorteweek en het afrondende weekend in oktober vinden er Traumadagen plaats, waarin de deelnem(st)ers nog dieper ingaan op indviduele factoren.

Ook krijgt iedere deelnem(st)er een indviduele sessie 'Babymassage'.

 

Plaats:     De geboorteweek en het afrondende weekend vinden plaats in Meeuwenveen:                                                Meeuwenveenweg 1-3, 7971 PK Havelte

                   De opstelling van de ziel, traumadagen en babymassage vinden plaats in mijn praktijk:                             Balboastraat 20c4, 1057 VW Amsterdam

 

Tarief:                                   

Kosten voor training (10 trainingsdagen):                             €  1650,-

Early Bird tot  31 december  2021:                                           €  1550,-

Very Early Bird tot 30 november 2021:                                  €  1450,-

 

Kosten overnachting en volpension hele cyclus niet inbegrepen, ca. 900,00

Je kunt in termijnen betalen, aanbetaling bij aanmelding van € 250,-

 

Trainer:

Ilona Göttges

Assistenten:

Johanna Bronsema, Carola Trommel

 

Contact:

leveninjelijf@hotmail.nl

06-16357858

 

 

BIODYNAMIC BIRTH TRAUMA WORK

Training 2022

 

 From the moment of conception

Up to birth nine months later

We are more sensitive to the surrounding environment

Then anyday in our life will be the case again.

Ashley Montagu

 

In this 9-month body-psychotherapy training you investigate the experiences of your own life's beginning and the impact it has on your life now.

Think of experiences, like that you were not wanted, that the situation of your parents was difficult, that the birth was difficult or traumatic, that there were disruptions in the attachment after birth, that your mother was sick or had a depression, or that you were separated from your parents.

These experiences often have a major influence on how we organize our lives and our experiences, without our being aware of it.

In this profound healing work, old wounds and limiting beliefs can heal and improve your self-regulation on a physical, emotional, and mental level. Through a physical and emotional and repatterning you come back into contact with your original qualities and vitality.

 

Method

During this 9-month cycle, we work with the pre-, peri-, and post-natal phases.

We work with body-oriented interventions, constellation work and bonding exercises, breath, mindfulness and massage. Especially the body-oriented interventions make this early phase, when we have no language available yet, accessible.

The group is intensively supervised by me and 2 assistants.

 

For whom

 If you know or think you have had a difficult start.

 If you feel that relationships often cause problems.

 If you have already done a lot of therapy, but your problems persist.

 If you are a body-oriented (psycho-)therapist and want to develop sensitivity for this early phase.

 If you work in the field of pregnancy and birth, and you want to gain deeper access to these processes.

Some experience with body-oriented work or awareness work is recommended.

A free intake interview is part of the training.

 

This cycle is an accredited professional training for body-(psycho)therapists.

 

 

The cycle consists of 10-12 days of training, individual traumawork in a smaler group and an individual (massage-)session

Dates:

25-27 february 2022    Constellation work

11-15 april 2022             Birth release week

20-22 october 2022     Bonding en closing

 

In between the Birth-release week and the last weekend, there will be traumadays, where we work deeper on traumatic aspects of our brithstory.

Every participant will get an individual  babymassage session.

 

 

Place:     Birthweek and last weekend: Meeuwenveen:         

                  Meeuwenveenweg 1-3, 7971 PK Havelte

                   Constellationwork in february 2022, traumaworkdays and babymassage  take place in my                       practice:  Balboastraat 20c4, 1057 VW Amsterdam

 

Costs:                                   

Trainingcosts :                                                    €  1650,-

Early Bird tot  31 december  2021:                 €  1550,-

Very Early Bird tot 30 november 2021:        €  1450,-

 

Costs for overnight stay and full board: approx. € 900,00

 

Trainer:

Ilona Göttges

Assistants:

Johanna Bronsema, Carola Trommel

 

Contact and registration:

leveninjelijf@hotmail.nl

0031-6-16357858